ThuisHandelHistorieUit de FrisoContact en toevoegingenFoto's WorkumVerhalenGeschiedenis
Bedrijven A
Bedrijven B
Bedrijven C
Bedrijven D
Bedrijven E
Bedrijven F
Bedrijven G
Bedrijven H
Bedrijven J
Bedrijven IJ
Bedrijven K
Bedrijven M
Bedrijven N
Bedrijven O
Bedrijven P
Bedrijven R
Bedrijven S
Bedrijven T
Bedrijven V
Bedrijven W
Bedrijven Y
Bedrijven Z
Bedrijven L
C.van der Laan  Manufacturen Merk 10   3e pand links

1884

J.van der Laan  Uurwerken 


1877
 


A.J.Laban  Reparaties meubelen 


1950   Nonnestrjitte 11
 

J.Lameris  Uurwerken, goud en zilver, rijwielen 


Noard 19      5e pand links -  nu Bentex
 

7-6-1897

8 mei 1895
   

F.de Lange  Groenteboer 


Begine 28 

1950

1951
 
Freark de Lange hat soldaet west
Yn “ús” Indië, dat bitearde bêst.
Wer werom waerd er hjir grienteboer
En forkoft ek ijsko’s fan in stûr
Mar hy is lang al rêst.
 

F.de Lange  Onderhoud grafstenen 


1931
 

F.Lanting  Bakker 


Sud 35

H.Leenstra  Manufacturen


Sud 106   later afgebroken

1940

1921

30-12-1950
 

Lijempf  Leeuwarder IJs en melkproducten fabrieken


1930

1948
 
N V Kaas en Roomboterfabriek Workum vh Tjebbes en Co te Workum gestopt 1956

1936

Emmabuurt 13

1935

C.G.C.Lucas  Meubilering


Sud 100  nu chinees restaurant

1929
 

D.Lumer  StationskoffiehuisSpoardyk 25   Foto 1929

1946

1950
Yn it kofjehûs fan Lümer oan de Spoardyk
Brochten jongfeinten it biljerten yn praktyk
Om to soargjen foar in stikje tsiis op bôle
Hied er mear pylken op syn bôge:
Hy wie ek direkteur fan it muzyk

D.Lumer  Fotografie


Merk 10  middelste pand

1875

D.Lumer  manufacturen


1884
 

ThuisHandelHistorieUit de FrisoContact en toevoegingenFoto's WorkumVerhalenGeschiedenis